Partea I

1. Ce este mandatul European de Arestare?

Art.84 din legea 302/2004  definește mandatul european de arestare ca fiind o decizie judiciară prin care o autoritate judiciară a unui stat membru al Uniunii Europene solicită arestarea şi predarea de către un alt stat membru a unei persoane. Această solicitare vizează efectuarea urmăririi penale, judecata sau executarea unei pedepse ori a unei măsuri de siguranţă privative de libertate. Mandatul european de arestare se execută pe baza principiului recunoaşterii şi încrederii reciproce, în conformitate cu dispoziţiile Deciziei-cadru a Consiliului 2002/584/JAI din 13 iunie 2002.

2. Care sunt autoritățile române competente?

Autorităţile române competente să primească mandatul european de arestare sunt Ministerul Justiţiei şi Parchetele de pe lângă Curţile de Apel desemnate în a căror circumscripţie a fost localizată persoana solicitată. În cazul în care nu se cunoaşte locul unde se află persoana solicitată, mandatul european de arestare se transmite Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

3. Ce fapte atrag predarea persoanei solicitate?

Următoarele infracţiuni, dacă sunt sancţionate de legea statului emitent cu o pedeapsă sau cu o măsură de siguranţă privativă de libertate a cărei durată maximă este de cel puţin 3 ani, nu vor fi supuse verificării îndeplinirii condiţiei dublei incriminări:

 1. participarea la un grup criminal organizat;
 2. terorismul;
 3. traficul de persoane;
 4. exploatarea sexuală a copiilor şi pornografia infantilă;
 5. traficul ilicit de droguri şi substanţe psihotrope;
 6. traficul ilicit de arme, muniţii şi substanţe explozive;
 7. corupţia;
 8. frauda, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în înţelesul Convenţiei din 26 iulie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
 9. spălarea produselor infracţiunii;
 10. falsificarea de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro;
 11. fapte legate de criminalitatea informatică;
 12. infracţiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariţie şi de specii şi soiuri de plante pe cale de dispariţie;
 13. facilitarea intrării şi şederii ilegale;
 14.  omorul, vătămarea corporală gravă;
 15.  traficul ilicit de organe şi ţesuturi umane;
 16.  răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal şi luarea de ostatici;
 17.  rasismul şi xenofobia;   
 18. furtul organizat sau armat;
 19. traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichităţi şi opere de artă;
 20. înşelăciunea;
 21. racketul şi extorcarea de fonduri;
 22. contrafacerea şi pirateria produselor;
 23. falsificarea de acte oficiale şi uzul de fals;
 24. falsificarea de mijloace de plată;
 25. traficul ilicit de substanţe hormonale şi alţi factori de creştere;
 26. traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
 27. traficul de vehicule furate;
 28. violul;
 29. incendierea cu intenţie;
 30. crime aflate în jurisdicţia Curţii Penale Internaţionale;
 31. sechestrarea ilegală de nave sau aeronave;
 32. sabotajul.

      Pentru alte fapte decât cele prevăzute mai sus predarea este subordonată condiţiei ca faptele care motivează emiterea mandatului european de arestare să constituie infracţiune potrivit legii române, independent de elementele constitutive sau de încadrarea juridică a acesteia.

4. Ce măsuri poate dispune Statul Român în următoarele situații:

4.1 Mandatul european de arestare este solicitat pentru o judecare în lipsă?

În cazul în care mandatul european de arestare a fost emis în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri de siguranţă privative de libertate aplicate printr-o hotărâre pronunţată în lipsă, dacă persoana în cauză nu a fost citată personal şi nici informată în orice alt mod cu privire la data şi locul şedinţei de judecată care a condus la hotărârea pronunţată în lipsă, predarea persoanei solicitate va fi acordată dacă autoritatea judiciară emitentă garantează că persoana care face obiectul mandatului european de arestare are posibilitatea să obţină rejudecarea cauzei în statul membru emitent, în prezenţa sa;

4.2 Pedeapsa ce face obiectul înfracțiunii pentru care s-a emis Mandatul European de arestare este detenţiunea pe viaţă sau o măsură de siguranţă privativă de libertate pe viaţă?

În cazul în care infracţiunea în baza căreia s-a emis mandatul european de arestare este sancţionată cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau cu o măsură de siguranţă privativă de libertate pe viaţă, dispoziţiile legale ale statului membru emitent trebuie să prevadă posibilitatea revizuirii pedepsei sau a măsurii de siguranţă aplicate ori liberarea condiţionată, după executarea a 20 de ani din pedeapsă sau măsura de siguranţă aplicată, ori aplicarea unor măsuri de clemenţă.

4.3 Mandatul european de arestare a fost emis în vederea urmăririi penale sau a judecăţii, a unui cetăţean român sau a unei persoane care trăieşte în România şi are o rezidenţă continuă şi legală pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puţin 5 ani?

Predarea, în baza unui mandat european de arestare emis în vederea urmăririi penale sau a judecăţii, a unui cetăţean român sau a unei persoane care trăieşte în România şi are o rezidenţă continuă şi legală pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puţin 5 ani se face sub condiţia ca, în cazul în care se va pronunţa o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată să fie transferată în România.

5. Poate fi refuzată predarea în baza unui mandat European?

5.1 Care sunt motivele obligatorii de refuz a mandatului european de executare?

Autoritatea judiciară română de executare refuză executarea mandatului european de arestare în următoarele cazuri:

    a) când, din informaţiile de care dispune, reiese că persoana urmărită a fost judecată definitiv pentru aceleaşi fapte de către un stat membru, altul decât statul emitent, cu condiţia ca, în cazul condamnării, sancţiunea să fi fost executată ori să fie în acel moment în curs de executare sau executarea să fie prescrisă, pedeapsa să fi fost graţiată ori infracţiunea să fi fost amnistiată sau să fi intervenit o altă cauză care împiedică executarea, potrivit legii statului de condamnare;

    b) când infracţiunea pe care se bazează mandatul european de arestare este acoperită de amnistie în România, dacă autorităţile române au, potrivit legii române, competenţa de a urmări acea infracţiune;

    c) când persoana care este supusă mandatului european de arestare nu răspunde penal, datorită vârstei sale, pentru faptele pe care se bazează mandatul de arestare în conformitate cu legea română.

5.2 Care sunt motivele facultative de refuz a mandatului european de executare?

Autoritatea judiciară română de executare poate refuza executarea mandatului european de arestare în următoarele cazuri:

    a) în situaţia prevăzută la art.97 alin.(2) din prezenta lege; în mod excepţional, în materie de taxe şi impozite, de vamă şi de schimb valutar, executarea mandatului european nu va putea fi refuzată pentru motivul că legislaţia română nu impune acelaşi tip de taxe sau de impozite ori nu conţine acelaşi tip de reglementări în materie de taxe şi impozite, de vamă şi de schimb valutar ca legislaţia statului membru emitent;

    b) când persoana care face obiectul mandatului european de arestare este supusă unei proceduri penale în România pentru aceeaşi faptă care a motivat mandatul european de arestare;

    c) când mandatul european de arestare a fost emis în scopul executării unei pedepse cu închisoarea sau a unei măsuri de siguranţă privative de libertate, dacă persoana solicitată este cetăţean român sau trăieşte în România şi are o rezidenţă continuă şi legală pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puţin 5 ani şi aceasta declară că refuză să execute pedeapsa ori măsura de siguranţă în statul membru emitent;

    d) când persoana care face obiectul mandatului european a fost judecată definitiv pentru aceleaşi fapte într-un alt stat terţ care nu este membru al Uniunii Europene, cu condiţia ca, în caz de condamnare, sancţiunea să fi fost executată sau să fie în acel moment în curs de executare sau executarea să fie prescrisă ori infracţiunea să fi fost amnistiată sau pedeapsa să fi fost graţiată potrivit legii statului de condamnare;

    e) când mandatul european de arestare se referă la infracţiuni care, potrivit legii române, sunt comise pe teritoriul României;

    f) când mandatul european cuprinde infracţiuni care au fost comise în afara teritoriului statului emitent şi legea română nu permite urmărirea acestor fapte atunci când s-au comis în afara teritoriului român;

    g) când, conform legislaţiei române, răspunderea pentru infracţiunea pe care se întemeiază mandatul european de arestare ori executarea pedepsei aplicate s-a prescris, dacă faptele ar fi fost de competenţa autorităţilor române;

    h) când o autoritate judiciară română a decis fie renunţarea la urmărirea penală, fie clasarea pentru infracţiunea pe care se întemeiază mandatul european de arestare sau a pronunţat, faţă de persoana solicitată, o hotărâre definitivă, cu privire la aceleaşi fapte, care împiedică viitoare proceduri;

    i) când persoana condamnată nu a fost prezentă personal la judecată, în afară de cazul în care autoritatea judiciară emitentă informează că, în conformitate cu legislaţia statului emitent:

    (i) persoana a fost încunoştinţată, în timp util, prin citaţie scrisă înmânată personal sau prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin orice alte asemenea mijloace, cu privire la ziua, luna, anul şi locul de înfăţişare şi la faptul că poate fi pronunţată o hotărâre în cazul în care nu se prezintă la proces; sau

    (ii) persoana, având cunoştinţă de ziua, luna, anul şi locul de înfăţişare, l-a mandatat pe avocatul său ales sau desemnat din oficiu să o reprezinte, iar reprezentarea juridică în faţa instanţei de judecată a fost realizată în mod efectiv de către avocatul respectiv; sau

    (iii) după ce i s-a înmânat personal hotărârea de condamnare şi i s-a adus la cunoştinţă că, potrivit legii, cauza poate fi rejudecată sau că hotărârea este supusă unei căi de atac şi că poate fi verificată inclusiv pe baza unor probe noi, iar, în eventualitatea admiterii căii de atac, poate fi desfiinţată, persoana condamnată fie a renunţat în mod expres la rejudecarea cauzei ori la exercitarea căii de atac, fie nu a solicitat rejudecarea ori nu a declarat, în termenul prevăzut de lege, respectiva cale de atac; sau

    (iv) persoanei condamnate nu i s-a înmânat personal hotărârea de condamnare, însă, imediat după predarea sa, acesteia i se va înmâna personal respectiva hotărâre şi i se va aduce la cunoştinţă că hotărârea de condamnare este supusă, într-un termen determinat, unei căi de atac, ocazie cu care instanţa competentă va putea verifica hotărârea atacată inclusiv pe baza unor probe noi, iar, în urma soluţionării căii de atac, la judecarea căreia poate participa personal, hotărârea de condamnare poate fi desfiinţată.

6. Care este procedura în cazul intervenirii cazului facultativ de refuz prevăzut de art.99, alin.(1), lit.c din Legea 303/2004?

În situaţia în care, în cauză, este incident exclusiv cazul prevăzut la alin.(2) lit. c), anterior pronunţării hotărârii prevăzute la art.109, autoritatea judiciară română de executare solicită autorităţii judiciare de emitere transmiterea unei copii certificate a hotărârii de condamnare, precum şi orice alte informaţii necesare, informând autoritatea judiciară emitentă cu privire la scopul pentru care astfel de documente sunt solicitate.

Recunoaşterea hotărârii penale străine de condamnare se face, pe cale incidentală, de instanţa de judecată în faţa căreia procedura executării mandatului european de arestare este pendinte. În cazul în care autoritatea judiciară română de executare a recunoscut hotărârea penală străină de condamnare, mandatul de executare a pedepsei se emite la data pronunţării hotărârii prevăzute la art.109.

În cazul prevăzut la alin.(3), dacă persoana solicitată se află în stare de arest şi autoritatea judiciară de emitere întârzie transmiterea documentelor solicitate, dispoziţiile art.104 alin.(4) se aplică în mod corespunzător. În situaţia în care autoritatea judiciară de emitere nu transmite documentele prevăzute la alin.(3), în termen de cel mult 20 de zile de la data primei solicitări, dacă autoritatea judiciară română de executare refuză executarea mandatului european de arestare, aceasta informează autoritatea judiciară emitentă asupra posibilităţii de a solicita recunoaşterea şi executarea hotărârii penale de condamnare în baza instrumentelor aplicabile în relaţia dintre România şi statul membru de emitere ori, în lipsa acestora, în baza reciprocităţii.

7. In caz de recunoștere pe cale incidentală a hotărârii de condamnare pedeapsa se poate executa în România?

Da, în situația în care hotărârea de condamnare pronunțată de către autoritățiile străine este recunoscută de instanțele române pe care incidentală, pedepsa va fi executată în România.

8. Citește și articolul „MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE -Partea a II a” – solicitarea organelor romane

Link către articolul „MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE -Partea a II a” – solicitarea organelor romane

9. Cauti un avocat specilizat in drept penal din Timisoara?

Dacă ai nevoie de un avocat bun specilizat in drept penal din Timisoara click aici ….