Sediul materiei în ceea ce priveste contractul individual de munca il reprezinta Legea 53/2003 – Codul Muncii.

1. Executarea contractului individual de munca.

1.1. Cum se stabilesc drepturile și obligatiile în cadrul contractului individual de munca?

Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, atât în cadrul contractului colectiv de munca cât şi în cadrul contractului individual de munca.

1.2. Ce se întâmplă dacă angajatorul te-a pus să renunți în scris la unele drepturi?

Ei bine, salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate.

2. Modificarea contractului individual de munca.

2.1. Este necesar acordul meu la modificarea contractului individual de munca?

Regula este că da, contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul părţilor.

Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de munca este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de munca. Angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul salariatului, şi în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a salariatului.

2.2. Ce este delegarea?

Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă.

2.2.1. Pe ce perioadă poate fi dispusă delegarea?

Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni şi se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegării nu poate constitui motiv pentru sancţionarea disciplinară a acestuia.

2.2.2. Ce drepturi are persoana delegată?

Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.

2.3. Ce este detașarea?

Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţământul scris al salariatului.

2.3.1. Pe ce perioadă poate fi dispusă detașarea?

 În mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezenţa salariatului la angajatorul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul ambelor părţi, din 6 în 6 luni.

2.3.2.  Poate fi refuzată detașarea?

Salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepţional şi pentru motive personale temeinice.

2.3.3. Ce drepturi are persoana detașată?

Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de detaşare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile, fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea, fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat. Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s-a dispus detaşarea.

Angajatorul care detaşează are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca angajatorul la care s-a dispus detaşarea să îşi îndeplinească integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariatul detaşat.

Dacă angajatorul la care s-a dispus detaşarea nu îşi îndeplineşte integral şi la timp toate obligaţiile faţă de salariatul detaşat, acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detaşarea.

În cazul în care există divergenţă între cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu îşi îndeplineşte obligaţiile, salariatul detaşat are dreptul de a reveni la locul său de muncă de la angajatorul care l-a detaşat, de a se îndrepta împotriva oricăruia dintre cei doi angajatori şi de a cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite.

3. Suspendarea contractului individual de munca.

Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi.

3.1. Dacă avem concurs între o cauză de suspendare și una de încetare de drept, care prevalează?

De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează.

3.2. Care sunt cauzele de suspendare de drept?

Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii:

    a) concediu de maternitate;

    b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

    c) carantină;

    d) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;

    e) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;

    f) forţă majoră;

    g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;

    h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept;

    i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.

3.3. Care sunt cauzele de suspendare la cererea salariatului?

Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, în următoarele situaţii:

    a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

    b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

    c) concediu paternal;

    d) concediu pentru formare profesională;

    e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului;

    f) participarea la grevă;

    g) concediu de acomodare.

3.4. Pentru absențe nemotivate poate fi suspendat contractul individual de muncă?

Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum şi prin regulamentul intern.

3.5. Care sunt cauzele de suspendare la inițiativa angajatorului?

Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii:

    a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii;

    b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;

    c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;

    c1) în cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condiţiile Codului de procedură penală, măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii care împiedică executarea contractului de muncă, precum şi în cazul în care salariatul este arestat la domiciliu, iar conţinutul măsurii împiedică executarea contractului de muncă;

    d) pe durata detaşării;

    e) pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor;

    f) pe durata suspendării temporare a activităţii şi/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgenţă potrivit art. 93 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

3.6. Cauze de suspendare de comun acord.

Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale

4. Cauti un avocat specializat in dreptul muncii din Timisoara?

Avem o vastă activitate în ceea ce privește litigiile de muncă și ne vom da toată silința ca drepturile tale reglementate de către Dreptul muncii să fie respectate de către angajator. Angajarea unui avocat specializat în dreptul muncii transmite angajatorului că ești pregătit să acționezi de pe o poziție de forță. Află mai multe aici …..

5. Citește și articolul „Incheierea contractului individual de munca”.

Click aici pentru articolul „Incheirea contractului individual de munca”