Sediul materiei în ceea ce priveste concedierea precum si alte cauze de incetare a contractului individual de munca il reprezinta Legea 53/2003 – Codul Muncii.

Cuprins ascunde

Cum poate inceta contractul individual de munca?

    Contractul individual de muncă poate înceta astfel:

    a) de drept;

    b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;

    c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.

I. Incetarea de drept a contractului individual de munca;

1.1. Cand inceteaza de drept contractul individual de munca?

    a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa conform legii;

    b) la data rămânerii definitivă a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a instituirii tutelei speciale a salariatului sau a angajatorului persoană fizică;

    c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepţional, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei pensie anticipate parţiale, pensie anticipate, pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II;

    d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă;

    e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare;

    f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;

    g) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;

    h) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;

    i) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată;

    j) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani.

1.2 Poate angajatorul sa limiteze dreptul angajatului de a-si continua activitatea dupa varsta de 65 de ani?

Angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea astfel cum prevad dispozitiile art.56 alin. (1) lit. c) teza întâi din codul muncii.

1.3 In ce conditii se poate continua munca dupa varsta de 65 de ani?

Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi menţinut în aceeaşi funcţie maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de muncă.

2. Ce situații atrag nulitate acontractului individual de munca?

Nerespectarea oricăreia dintre condiţiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia. Constatarea nulităţii contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor.

2.1 Nulitatea contractului de munca poate fi acoperita?

Da, nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condiţiilor impuse de lege.

2.2 Am dreptul sa fiu platit pentru munca prestata in baza unui contract nul?

Da, persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.

II. Concedierea

1. Modalitatiile prin care se dispune concedierea:

Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului.

Concedierea poate fi dispusă:

a) Pentru motive care ţin de persoana salariatului;

b) Pentru motive care nu ţin de persoana salariatului:

b.1) Concedierea individuala.

b.2) Concedierea colectiva.

1.2. Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului.

1.2.1. Cazurile:

Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în următoarele situaţii:

    a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară;

    b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală;

    c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;

    d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.

1.2.2. Ce obligatii are angajatorul in cazul in care ma concediaza pentru abatere disciplinara grava, abateri repetate sau pentru motive de incompetenta?

Concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare prealabile şi în termenele stabilite de lege.

Concedierea salariatului pentru motive de incompetenta poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern.

1.2.3. În ce situatii este obligat angajatorul sa-mi propuna alte locuri de munca, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii, in caz de concediere pentru motive ce tin de persoana mea?

a) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;

b) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.

c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare;

1.2.4. Ce se intampla daca angajatorul nu dispune de locuri de munca vacante?

In aceasta situatie, angajatorul are obligaţia de a solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale şi/sau, după caz, capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii.

1.2.5. Este necesar acordul meu pentru noul loc de munca?

Da, salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la noul loc de muncă oferit.

1.2.6. Ce se intampla daca nu sunt de acord cu noul loc de munca oferit?

În cazul în care salariatul nu îşi manifestă consimţământul în termen de 3 zile lucratoare precum şi după notificarea cazului către agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă, angajatorul poate dispune concedierea salariatului.

1.3.  Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.

Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

1.3.1. Ce drepturi au salariatii concediati pentru motive ce nu tin de persoana lor?

Salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a şomajului şi pot beneficia de compensaţii în condiţiile prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil.

1.3.2. Ce se intelege prin concedierea colectivă?

Prin concediere colectivă se înţelege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului, a unui număr de:

    a) cel puţin 10 salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi;

    b) cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi, dar mai puţin de 300 de salariaţi;

    c) cel puţin 30 de salariaţi, dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi.

 La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv, potrivit alin. (1), se iau în calcul şi acei salariaţi cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din iniţiativa angajatorului, din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana salariatului, cu condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri.

1.3.3. Ce obligatii are angajatorul inainte de a proceda la concedierea colectiva?

În cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective, acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere, în condiţiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, cu privire cel puţin la:

    a) metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor fi concediaţi;

    b) atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediaţi.

Angajatorul trebuie sa ne furnizeze informatii.

1.3.4. Angajatorul poate ascunde informatii relevante legate de concedierea colectiva?

În perioada în care au loc consultări, pentru a permite sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor să formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligaţia să le furnizeze toate informaţiile relevante şi să le notifice, în scris, următoarele:

    a) numărul total şi categoriile de salariaţi;

    b) motivele care determină concedierea preconizată;

    c) numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere;

    d) criteriile avute în vedere, potrivit legii şi/sau contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;

    e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor;

    f) măsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce urmează să fie acordate salariaţilor concediaţi, conform dispoziţiilor legale şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil;

    g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;

    h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaţilor concediaţi.

1.3.5. Ce masuri le sunt permise reprezentantilor salariatiilor sau sindicatului?

Sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaţilor concediaţi, într-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării.

1.3.6. Angajatorul este obligat sa raspunda propunerilor formulate?

Da, angajatorul are obligaţia de a răspunde în scris şi motivat la propunerile formulate, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora.

2. In ce situatii este interzisa concedierea salariaţilor?

    a) pe criterii de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, opţiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă la o categorie defavorizată;

    b) pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale;

    c) pentru exercitarea drepturilor prevăzute la art.17 alin.(3), art.18 alin.(1), art.31, art.39 alin.(1), art.85 şi art.194 alin. (2)din codul muncii.

3. Alte situatii in care nu se poate dispune concedierea salariaţilor:

a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii;

    b) pe durata suspendării activităţii ca urmare a instituirii carantinei;

    c) pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

    d) pe durata concediului de maternitate;

    e) pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

    f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

    g) *) Neconstitutional prin Decizia nr. 814/2015 (#M17).

    h) pe durata efectuării concediului de odihnă;

    i) pe durata efectuării concediului paternal şi a concediului de îngrijitor sau pe durata absentării de la locul de muncă în condiţiile reglementate la art. 152^2.

4. Exceptii de la regula anterior mentionata

Prevederile anterioare nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condiţiile legii.

III. Demisia

Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz. Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului.

1. Pot demisiona fara preaviz?

Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă.

IV. Link-uri utile:

Cauti un avocat specializat in dreptul muncii din Timisoara?

Avem o vastă activitate în ceea ce privește litigiile de muncă și ne vom da toată silința ca drepturile tale reglementate de către Dreptul muncii să fie respectate de către angajator. Angajarea unui avocat specializat în dreptul muncii transmite angajatorului că ești pregătit să acționezi de pe o poziție de forță. Află mai multe aici …..

Citește și articolul „Incheierea contractului individual de munca” sau articolul ”Contractul individual de munca – partea a II-a – executarea contractului”

Click aici pentru articolul „Incheirea contractului individual de munca”

Click aici pentru articolul „Contractul individual de munca – partea a II-a – executarea contractului”